Ngân sách nổi bật năm 2017

1. đòn bẩy tài chính phủ định Từ 1 tháng 7 năm 2017, chính phủ sẽ không cho phép khấu trừ đối với chi phí đi lại. Đối với tài sản mua từ tháng 10 năm 2017, nhà máy và thiết bị khấu trừ chi phí khấu hao có thể chỉ được tuyên bố khi nó trực tiếp phát sinh …